HYH Society

HYH Society Test Results

 • Flower Hyh Society – Flower – Sour Cheese – 040122SCHZ
 • Flower Hyh Society – Flower – Dosi Sherbet – 030322DS
 • Flower Hyh Society – Flower – Blueberry Cookies – 0225R5BBC
 • Flower Hyh Society – Flower – Durban Poison – 052422DP
 • Flower Hyh Society – Flower – Kandy Kush – 042022KK
 • Flower Hyh Society – Flower – LA Confidential – 052422LAC
 • Flower Hyh Society – Flower – Wedding Crasher – 042022WC
 • Flower Hyh Society – Flower – Northern Lights – 0603R26NL
 • Flower Hyh Society – Flower – Afghani – 030322AFG
 • Flower Hyh Society – Flower – Bubba Kush – 052422BK
 • Flower Hyh Society – Flower – Cream OG – 030322COG
 • Flower Hyh Society – Flower – OG Kush – 052422OGK
 • Flower Hyh Society – Flower – Orange Peel – 0603GR1OP
 • Flower Hyh Society – Flower – Runtz – 0603R26RTZ
 • Flower Hyh Society – Flower – True Breath – 042022TB
 • Flower Hyh Society – Flower – High Octane – 0603R23HOC
 • Flower Hyh Society – Flower – Headband – 042022HB
 • Flower Hyh Society – Flower – Kosher Kush – 030322KK
 • Flower Hyh Society – Flower – Lemon Skunk – 0603R23LMS
 • Flower Hyh Society – Flower – Jet Fuel – 0603R26JET
 • Flower Hyh Society – Flower – Snow Lotus – 0701R22SNL
 • Flower Hyh Society – Flower – Acai Mints – 0701GR4ACM
 • Flower Hyh Society – Flower – Hot Rod – 0701GR4HTR
 • Flower Hyh Society – Flower – Orange Push Pop – 0825R21OPP
 • Flower Hyh Society – Flower – Ambrosia – 0901R1AMB
 • Flower Hyh Society – Flower – Grape Stomper – 0818GR2GST
 • Flower Hyh Society – Flower – Supersonic – 1007R6SUP
 • Flower Hyh Society – Flower – Animal Mints – 0916R13AM
 • Flower Hyh Society – Flower – Cookie Cutter – 1006GR6CTR
 • Flower Hyh Society – Flower – Disco Inferno – 0929R5DISC
 • Flower Hyh Society – Flower – Ginger Ale – 0922R4GIN
 • Flower Hyh Society – Flower – Ze Chem – 1014GR7ZCM
 • Flower Hyh Society – Flower – Georgia Pie – 1019R26GEO
 • Flower Hyh Society – Flower – Grape Pie – 1013R17GP
 • Flower Hyh Society – Flower – Snow Lotus – 0922GR8SNL
 • Flower Hyh Society – Flower – Yahemi – 1007R6YAH
 • Flower Hyh Society – Flower – Banana Acai – 1103GR9BNAC
 • Flower Hyh Society – Flower – Platinum Kush Breath – 1021R32PKB
 • Flower Hyh Society – Flower – Platinum Kush Breath – 1026R19PKB
 • Flower Hyh Society – Flower – Lemonotti – 1111R1LMN
 • Flower Hyh Society – Flower – MAC Berries – 1014R7MACB
 • Flower Hyh Society – Flower – Pink Runtz – 1028GR2PKR
 • Flower Hyh Society – Flower – Strawnana Mac – 1111R1STNM
 • Flower Hyh Society – Flower – Cake Mix – 1111R1CMIX
 • Flower Hyh Society – Flower – Sour Diesel – 1007R6SD
 • Flower Hyh Society – Flower – Ambrosia – 1014GR6AMB